Verslag informatieavond Bestemmingsplan Spoorzone Noord

De gemeente Gouda organiseerde op 16 juli 2019 een informatieavond over het Bestemmingsplan Spoorzone Noord. De avond werd door ongeveer 120 belangstellenden bezocht. Dit verslag geeft een beknopte weergave van de besproken onderwerpen.

Achtergrondinformatie
De Spoorzone is in beeld als woningbouwlocatie. In de Randstad is veel vraag naar stedelijk wonen dichtbij knooppunten van openbaar vervoer. De gemeente Gouda werkt aan een ontwikkelperspectief over de gehele Spoorzone. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om een bestemmingsplan te maken voor het hele gebied. De plannen voor het deelgebied ten noorden van de Spoorzone, ter hoogte van het Stationsplein, zijn wel concreet genoeg voor een bestemmingsplanprocedure.

Uitnodiging per brief en via de media
Voor de informatieavond zijn bewoners en bewonersplatfoms uit de omgeving aan de noordkant (Boerhaavekwartier) en aan de zuidkant (Nieuwpark, Anna van Hensbeeksingel) van de Spoorzone uitgenodigd. Ongeveer 2800 adressen ontvingen een brief, maar ook via de media (krant en gemeentelijke website) zijn belanghebbenden uitgenodigd om het concept bestemmingsplan te komen bekijken en vragen te stellen over de toekomst van de plek. Veel belangstellenden hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging en kwamen naar de informatieavond om hun mening te delen.

Uitkomsten van de avond
Tijdens de avond konden aanwezigen bij verschillende panelen meer informatie krijgen over de inhoud van het bestemmingsplan. Ook werd er informatie gegeven over de Spoorzone in zijn geheel. Daarnaast was het mogelijk om door middel van virtual reality (een 3D bril) door het gebied te lopen en te ervaren hoe mogelijke bebouwing eruit gaat zien.

Aanwezigen konden hun reactie achterlaten op reactieformulieren. We hebben deze reacties verwerkt. De gesprekken tijdens de avond en de reacties op de formulieren geven ons een goed beeld van de zorgen die spelen bij de aanwezigen. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang: de hoogte van bebouwing, effecten van de bebouwing voor wat betreft wind en bezonning, het parkeren en verkeer in en rondom het plangebied, milieu en de geplande functies in het plangebied.

Wat betreft bebouwing hoorden we regelmatig dat de maximum hoogte van de bebouwing te hoog is. Er werden hiermee samenhangend zorgen geuit over de afname van zonlicht, uitzicht en privacy. Diverse bewoners van de James Singel waarderen hun vrije uitzicht. Ambtelijk is benadrukt dat het huidige bestemmingsplan reeds de ontwikkeling toelaat van gebouwen met een hoogte van 30 m (oa met kantoorfunctie). Daarbij kan het kantoor van de RABOBANK nog verder omhoog tot 48 meter. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op beide onbebouwde kavels meer bouwhoogte (maximaal 30/50 meter) en voegt de functie wonen toe. Bezonning en windgevoeligheid zal nader worden onderbouwd met onderzoek.

Parkeren en verkeer kwam zowel op de avond zelf als op veel reactieformulieren als onderwerp terug en leverde nogal eens een discussie op. De aanwezigen geloven veelal dat een lage parkeernorm, ook al is dit naast het station, leidt tot extra parkeerdruk in de bestaande wijken. Ook werden er zorgen geuit over de hoeveelheid verkeer in het gebied en de toename daarvan als gevolg van extra bebouwing in het gebied.

De algehele tendens in het land is dat wonen rondom NS-stations, een lagere parkeernorm met zich mee brengt. Hiernaar zijn al vele onderzoeken verricht en steeds meer steden in Nederland gaan hierop over. Naast het feit dat de doelgroep minder behoefte heeft aan een eigen auto omdat de trein binnen handbereik ligt, trekken deze locaties ook mensen aan die (nog) niet beschikken over een auto.

Gouda onderzoekt op dit moment op welke manieren de parkeerdruk zoveel mogelijk ingeperkt kan worden. Te denken valt hierbij aan:

  • Toepassing van een groter gebied waar betaald parkeren van toepassing is;
  • Uitbreiding Stationsgarage;
  • Groter onderscheid aanbrengen in de tariefstelling tussen Stationsgarage en het parkeerterrein Vossenburchkade zodat een deel van de parkeerders wordt gestimuleerd op Vossenburchkade te parkeren.

Het onderwerp milieu is op te splitsen in verschillende deelonderwerpen; geluid, fijnstof, stikstof en externe veiligheid. De zorgen om geluid komen voort uit de aanwezigheid van het spoor en het bestaande verkeer op de Burgemeester Jamessingel. Ook vertelden aanwezigen over hun zorgen over de hoeveelheid fijn- en stikstof in het gebied. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor werd benoemd. Ten aanzien van deze onderwerpen is wetgeving van kracht, waaraan de bouwplannen getoetst zullen worden. Ontwikkelaars die bouwplannen hebben, zullen middels rapporten moeten aantonen dat zij aan deze regelgeving voldoen. Gemeente Gouda wordt bij toetsing bijgestaan door de Omgevingsdienst Midden Holland en diverse externe adviesbureaus.

Tenslotte werden ook over de functies in het gebied veel vragen gesteld. Men vraagt zich af of een hotel wel een goede invulling is van het gebied, gezien de vraag naar woningen. Ook de omvang van het hotel wordt als te groot ervaren. Ook kregen we tips over naar welk type woningen vraag is naar Gouda. De ontwikkelaar van het hotel heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar vestiging in Gouda en de vraag naar hotelkamers. Zowel gemeente Gouda als de ontwikkelaar zien ruimte voor deze ontwikkeling naast het spoor. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er daarnaast in de Spoorzone voldoende capaciteit is om aan de (grote) vraag naar woningen te voldoen.

 

342 x gezien