Vier tafels vol goede gesprekken

Op 5 november kwamen vijftien geïnteresseerden bij elkaar om te praten over de toekomt van de Spoorzone. Sommigen wonen of werken in het gebied. Anderen wonen elders in Gouda en dragen de Spoorzone een warm hart toe. Welke verbindingen binnen de Spoorzone zijn het meest belangrijk? Welke voorzieningen missen we in de Spoorzone? Welk type woningen passen het best in de Spoorzone? En hoe betrekken we de samenleving bij de plannen? Deze vragen stonden centraal op de klankbordgroepbijeenkomst.

De Spoorzone in vogelvlucht
De Spoorzone bestaat uit twaalf deellocaties. In het concept Ontwikkelperspectief staan de ideeën bij de toekomst van het gebied. De leden van de klankbordgroep dachten mee over de inhoud van dat concept perspectief. We voerden het gesprek aan vier tafels. Hierna volgt een korte samenvatting van de gesprekken aan tafel.

Tafel 1: verbindingen
Aan de eerste tafel stonden verbindingen in de Spoorzone centraal. Welke verbindingen dragen bij aan het gebied? Welke zijn minder belangrijk? Er kwamen veel ideeën op tafel. Bijvoorbeeld over een extra fietsverbinding vanuit de Spoorzone, onder het spoor naar de binnenstad. Ook de verbetering van het fietspad in Winterdijk is genoemd. De toegankelijkheid van het gebied voor ouderen was ook onderwerp van gesprek. Hoe komt deze doelgroep in de Spoorzone? De aanwezigen benoemden de drukke Dreef als aandachtspunt, evenals de huidige parkeerdruk rondom de Spoorzone. Volgens de aanwezigen is het belangrijk om voor dat soort problemen in het gebied met oplossingen te komen.
Verder lijkt het geen van de aanwezigen een goed idee om een doorgaande fietsverbinding door de rustige woonbuurt Anna van Hensbeeksingel aan te leggen. Tenslotte is aandacht gevraagd voor de verbinding binnenstad–Spoorzone in ruime zin. Het verdient aanbeveling om ook het gebied rond Vredebest en Spoorstraat in de plannen voor de Spoorzone te betrekken.

Tafel 2: voorzieningen
Aan de tweede tafel voerden we het gesprek over voorzieningen in de Spoorzone. Welke voorzieningen dragen bij aan het aanbod in Gouda en passen in de Spoorzone? Volgens de aanwezigen zijn horeca, ontmoetingsplekken en een hotel de belangrijkste voorzieningen die passen in de Spoorzone. Ook een pick-up punt voor pakketten is benoemd, evenals de wens voor een algehele verbetering van het huidige station. De aanwezigen voerden ook het gesprek over de locatie van die toekomstige voorzieningen en functies in het gebied. Over het algemeen vond men dat een concentratie van dit soort functies op een aantal goed gekozen plekken in de Spoorzone het beste werkt. De aanwezigen zagen het niet voor zich dat overal in de Spoorzone horeca of voorzieningen komen. Daar is onvoldoende vraag naar. Sommige locaties mogen ook volledig wonen zijn, zeker als het losse, individuele locaties betreft.

Tafel 3: woningen
Aan deze tafel voerden we het gesprek over wonen in de Spoorzone. De klankbordgroepleden noemen vooral ouderen, starters en jonge gezinnen als doelgroepen waar behoefte aan is. Over het type woningen dat past binnen de Spoorzone is veel gezegd. Bijvoorbeeld dat het aanbod anders moet zijn dan in Westergouwe en dat de woningen moeten passen bij forenzen. Dat er betaalbare appartementen voor ouderen moeten komen (tussen de 300.000 en 350.000 euro) en dat betaalbare middeldure huur past in het gebied en de vraag in Gouda. De aanwezigen zien het liefst woongebieden met gemengde woontypen ontstaan in de Spoorzone. En dat die woningen bijdragen aan de doorstroming in de huizenmarkt in Gouda. Wel merkten ze op dat sommige deellocaties zich meer lenen voor een bepaald type woning dan een andere deellocatie. Bijvoorbeeld de Blokkerlocatie ten opzichte van locaties dichtbij het station. Tenslotte vond men het belangrijk dat er naast woningen ook voldoende aandacht moet zijn voor het gebied buiten de bebouwing. De Spoorzone moet een prettige plek zijn om te verblijven, met veel groen en plek voor ontmoeting.

 

Tafel 4: betrekken
Aan de laatste tafel was de betrokkenheid van de samenleving bij de ontwikkeling van de Spoorzone onderwerp van gesprek. We voerden het gesprek over wie betrokken moet zijn en welke vorm daarbij past. Over het algemeen waren de klankbordgroepleden van mening dat ook toekomstige bewoners een stem moeten hebben bij de ontwikkelingen. En dat het voor omwonenden vooral interessant is om te weten wat er vlakbij hun woning verandert. Hierbij past participatie en communicatie gericht op de deellocaties. De aanwezigen stelden dat het helpt om dan met concrete visualisatie te komen en op straat aan voorbijgangers te laten zien hoe de plek er in de toekomst uit gaat zien. Ook ziet men de meerwaarde van zo nu en dan over het bredere perspectief praten, bijvoorbeeld door de klankbordgroep vaker bij elkaar te laten komen. De website en de nieuwsbrief worden goed gewaardeerd. Aanvullende kanalen en middelen zijn die van VVE’s, brieven, krantberichten, de Stadspeiling en het maken van een (digitaal) informatiecentrum in het gebied zelf. De leden van de klankbordgroep stelden het op prijs als bij vaststelling van het Ontwikkelperspectief duidelijk wordt gemaakt met welke input iets wel of niet is gedaan. Dan is volgens hen geen afsluitende bijeenkomst noodzakelijk.

Wilt u teruglezen wat precies is opgeschreven tijdens deze bijeenkomst? Hier vindt u de ingevulde vellen van de tafels en kunt u alle opmerkingen teruglezen.

Hoe verder?
Het college van burgemeester en wethouders stelt het Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda naar verwachting eind 2019 vast. Ook lopen er ontwikkelingen op de diverse deellocaties. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de Spoorzone? Via spoorzone@gouda.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief komt elke maand uit.

 

295 x gezien